Прикладна економіка (магістратура)


emblema_prikladnaya_ekonomika

Запрошуємо Вас стати студентами Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

спеціальності «Економіка», спеціалізації «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

магістерської програми «Оцінка, аналіз і прогнозування соціально-економічних процесів»

Тривалість навчання – 1,5 року.

Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр.

Випускаюча кафедра — економічної кібернетики.

Магістерська програма — «Оцінка, аналіз і прогнозування соціально-економічних процесів» (спеціалізації «Прикладна економіка»)

У магістратуру з прикладної економіки можуть надходити студенти, які отримали диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) не тільки економічних, але й інших спеціальностей!

Випускники магістерської програми можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (ХНЕУ їм. С. Кузнеця), програмою подвійного диплому «GAEXA» (Ліон-2).

Магістерська програма має дослідницьку спрямованість. Метою є підготовка магістрів у галузі предсказательная аналітики, здатних успішно застосовувати різноманітні кількісні методи, методи моделювання (моделі життєздатних систем, системна динаміка, нейронні мережі), аналізу (калмановская фільтрація, часові ряди, коінтеграція) і нові інформаційно-аналітичні системи та технології для вирішення прикладних задач в економіці.

Випускники магістерської програми:

  • володіють фундаментальними знаннями в області світової економіки і глобалізації, індустріальної та аграрної економіки, що дозволяє їм швидко адаптуватися до вирішення нових прикладних задач;
  • здатні здійснювати сценарне бізнес-планування діяльності економічних систем на основі сучасних кількісних методів дослідження ринкової кон’юнктури, методів багатовимірного, інтелектуального аналізу даних, що дозволяють виявляти приховані властивості і закономірності у великих обсягах необроблених даних;
  • можуть формувати програму досліджень конкретної предметної області, обґрунтовувати висновки і рекомендації, здатні застосовувати професійні знання і навички в області моделювання для вирішення прикладних задач в будь-якій сфері, в тому числі фінансів, маркетингу, міжнародного розвитку, виробництва і технологій.


Магістр з прикладної економіки може займати посаду економіста-аналітика з дослідження товарного і фінансового ринків, експерта-консультанта з зовнішньоекономічних питань, керівника проекту, головного економіста, керівника планово-економічного відділу, керівника департаменту ризик-менеджменту, керівника малого підприємства, фінансового директора, директора з комерційної діяльності, наукового співробітника, викладача Вузу


Основні дисципліни: світова економіка і глобалізація, індустріальна та аграрна економіка, економічна динаміка, багатовимірний статистичний аналіз, прикладна економетрика, моделювання та оптимізація економічних систем, методи прийняття рішень, управління проектами, методи і моделі управління конкурентоспроможністю

У магістратуру з прикладної економіки можуть надходити студенти, які отримали диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) не тільки економічних, але й інших спеціальностей. Зарахування в магістратуру університету здійснюється за результатами іспитів з іноземної мови, спеціальності та середнім балом за дипломом бакалавра (спеціаліста, магістра).

При вступі подаються такі документи:

  • копія диплома з додатком;
  • паспорт (оригінал+копія);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • 4 фото (3х4);
  • копія приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
  • копія свідоцтва про шлюб (розлучення) для вступників, у яких прізвище в дипломі не відповідає паспорту;
  • папка з зав’язками + 2 файлу.

Більш детальну інформацію про вартість навчання, обсязі держбюджетного замовлення, терміни подачі документів Ви зможете знайти на сайті Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в розділі «Вступна кампанія».

Координатор спеціалізації «Прикладна економіка», д. е. н., професор кафедри економічної кібернетики Гур’янова Лідія Семенівна, тел. 067 99 09 704.

1. Навчально-методичне забезпечення ОПП
2. Інформаційне забезпечення ОПП


Print Friendly, PDF & Email
3 435