Освітньо-професійна програма «Управління складними системами», спеціальність 124 Системний аналіз


Мета освітньої програми Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності, моделювання, прогнозування та управління складними соціально-економічними системами, управління ризиками, безпекою систем різного призначення та рівня ієрархії
Фокус та особливості (унікальність) програми Підготовка фахівців з управління складними системами, що фокусуються на застосовуванні системного підходу до моделювання фінансових процесів, безпеки систем різного призначення та рівня ієрархії, проектуванні та впровадженні систем електронної комерції, застосуванні сучасних алгоритмів та методів Data Science, бізнес- аналітики та аналітики ринків для обґрунтування та підвищення якості управлінських рішень в бізнес-економіці.
Ключові слова: системний аналіз, управління, складні системи, моделювання, системний підхід, інформаційні технології, фінансові процеси, безпека систем, бізнес-аналітика, електронна комерція, Data Science.
Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності: математичні методи та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проектування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, технічних, екологічних тощо).
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів.
Методи, методики та технології: методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку.
Інструментарій та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності КФ 1. Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних соціальних, екологічних та інших складних систем.
КФ 2. Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
КФ 3. Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
КФ 4. Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
КФ 5. Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та
алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
КФ 6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
КФ 7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
КФ 8. Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
КФ 9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
КФ 10. Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
КФ 11. Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.
КФ 12. Здатність моделювати та прогнозувати фінансові процеси на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу, здійснювати управління ризиками, безпекою систем різного призначення та рівня ієрархії.
КФ 13. Здатність використовувати сучасні технології в системах електронної комерції, здійснювати управління проектами, зокрема, в галузі Data Science, бізнес-аналітики та аналітики ринків, які засновані на обробці великих масивів даних, побудови DDDM систем під потреби бізнес-середовища.
Працевлаштування випускників Бакалавр з системного аналізу за освітньо-професійною програмою «Управління складними системами» здатний виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади, в організаціях та бізнес-структурах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК 003:2010: 2131.2 Аналітик комп’ютерних систем; 2131.2 Аналітик комп’ютерного банку даних; 2433.2 Аналітик консолідованої інформації; 2441.2 Аналітик з інвестицій; 2441.2 Аналітик з кредитування; 2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості; 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 2131.2 Адміністратор бази даних; 2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій; 3121 Фахівець з інформаційних технологій; 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; 3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм; 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ «ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ», 2023/24 навч. рік

ОПП

Освітньо-професійна програма «Управління складними системами», спеціальність 124 «Системний аналіз», освітній рівень – бакалавр

Робочі програми навчальних дисциплін

Код ОК Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики кваліфікаційна робота) Кредити ЄКTC Форми підсумкового контролю
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОК1 УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 3 Залік
ОК2 ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) 9 Залік, Екзамен
ОК3 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 4 Залік
ОК4 ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 2 Залік
ОК5 ФІЛОСОФІЯ 5 Екзамен
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВК1 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ 5 Залік
ВК2 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік
ВК3 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік
ВК4 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік
ВК5 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОК6 ВСТУП ДО ФАХУ 6 Залік
ОК7 ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ 6 Екзамен
ОК8 ВИЩА МАТЕМАТИКА 15 Залік, Екзамен
ОК9 ПРОГРАМУВАННЯ 10 Екзамен, Екзамен
ОК10 ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 5 Залік
ОК11 СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ПРОГРАМУВАННЯ 5 Екзамен
ОК12 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ТА ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 4 Залік
ОК13 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 7 Екзамен
ОК14 WEB-ТЕХНОЛОГІЇ 9 Залік, Екзамен
ОК15 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ-2 5 Екзамен
ОК16 КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: WEB-ТЕХНОЛОГІЇ 1 Курсовий проект
ОК17 ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ 4 Залік
ОК18 ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 5 Екзамен
ОК19 БАЗИ ДАНИХ 5 Залік
ОК20 МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ 4 Залік
ОК21 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 6 Екзамен
ОК22 ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ 5 Екзамен
ОК23 НЕЙРОМЕРЕЖНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 3 Залік
ОК24 МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 5 Екзамен
ОК25 ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 3 Залік
ОК26 КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 1 Курсовий проект
ОК27 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 Звіт
ОК28 ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 4 Залік
ОК29 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 6 Екзамен
ОК30 ТЕОРІЯ ІГОР В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ 5 Залік
ОК31 МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 5 Залік
ОК32 КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 5 Звіт
ОК33 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 5 Звіт
ОК34 ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 10 Дипломний проект
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ВК6 МЕЙДЖОР 1 5 Екзамен
ВК7 МЕЙДЖОР 2 5 Екзамен
ВК8 МЕЙДЖОР 3 5 Екзамен
ВК9 МЕЙДЖОР 4 5 Екзамен
ВК10 МЕЙДЖОР 5 5 Екзамен
ВК11 МЕЙДЖОР 6 5 Екзамен
ВК12 МЕЙДЖОР 7 5 Екзамен

Посилання на силабуси вибіркових дисциплін 2023-2024.

Освітньо-професійна програма «Управління складними системами», спеціальність 124 Системний аналіз (2022-23 н.р.)

Print Friendly, PDF & Email
590