Івахненко Ольга Володимирівна


Івахненко Ольга Володимирівна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail ov.ivahnenko@gmail.com

Linkedin profile

Про себе

Приймала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, в тому числі відповідала за секцию «Моделі оцінки та аналізу ринків праці». Учасник VI Російскої літньої школи з економіки праці від Висшої школи економіки. Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії». Приймаю участь в розробці, наповнені та веденні сайту кафедри.

2011‑по н.д. доцент кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2009‑2011 викладач кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету
2008‑2009 викладач кафедри «Економіки і фінансів» Харківського інституту бізнесу и менеджменту
2005‑2008 аспірант кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету
2003‑2005 бухгалтер ЧП «Удача»

2010 захист кандидатської дисертації «Моделі діагностики регіональних ринків праці» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі і інформаційні технології і економіці»
2000‑2005 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою
2004‑2005 Харківський інститут бізнесу и менеджменту, факультет «Фінансовий», спеціальність «Фінанси», диплом спеціаліста з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Імітаційне моделювання,
 • Менеджмент персоналу,
 • Математичні методи і моделі менеджменту персоналу,
 • Кількісно-якісне моделювання в управлінні персоналом,
 • Методи и моделі дослідження соціально-економічних систем,
 • Методи і моделі ринкової економіки,
 • Економетрія,
 • Економіко-математичне моделювання.

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • діагностика стану і динаміки розвитку регіональних ринків праці;
  • методи і моделі оцінки неоднорідності розвитку регіональних систем, в частості регіональних ринків праці;
  • нерівномірність та циклічність як детермінанти розвитку соціально-економічних систем макро та мезо рівня.
 • поточні інтереси
  • вплив мінімальної заробітної платні на формування доходів населення;
  • методи та моделі оцінки розподілу доходів населення та заробітної платні.
 • інший дослідницький досвід
  • імітаційне моделювання фінансових потоків на макро рівні;
  • моделювання процесу вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням податкових важелів.

Публікації

Всього опубліковано 60 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 7 колективних монографій, 23 статті в наукових виданнях України та іноземних держав, з яких понад 7 – в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 7 робіт навчально-методичного характеру.

Монографії

 1. Никифорова О. В. Оценка неоднородности развития системы региональных рынков труда Украины // О. В. Никифорова, Л. А. Чаговец // Бизнес информ. – 2011. – № 5(1). – С. 41-44.
 2. Чаговец Л. А. Оценка дифференциации социально-экономической активности региональных зон // Л. А. Чаговец, О. В. Никифорова // Бизнес информ. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
 3. Никифорова О. В. Подходы к моделированию и прогнозированию циклических индикаторов развития СЭС / О.В. Никифорова, Г.С. Ястребова // Бизнес информ. – 2011. – №10. – с. 9-13.
 4. Никифорова О. В. Неравномерность и цикличность как основные детерминанты развития современных социально-экономических систем/ О.В. Никифорова, Г.С. Ястребова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – №26. – с. 87-95.
 5. Никифорова О. В. Моделирование процесса выравнивания диспропорций развития региональных систем с использованием налоговых рычагов // Ястребова Г. С., Чаговець Л.О. // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – с. 58-62.
 6. Никифорова О.В. Имитационные модели финансовых потоков как инструмент регулирования диспропорций социально-экономического развития // О.В. Никифорова, Л.А. Чаговец, А.С. Ястребова // Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2012. – №233. – с. 69-74.
 7. О.В. Никифорова. Влияние минимальной заработной платы на формирование средних трудовых доходов населения. Щомісячний інормаційно-аналітичний журнал “Економіка. Фнанси. Право” № 10/1’2013. – C. 23-26.
 8. О.В. Никифорова Подходы к оценке неоднородности системы региональных рынков труда Украины // Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2013. – №259. – с. 70-72.
 9. О.В. Никифорова Минимальная заработная плата и её влияние на трудовые доходы// Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2013. – №258. – с. 52-55.

2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії» (номер держреєстрації 0110U004306)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000461)

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрям «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013);
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації у внутрівузівської системі підвищення кваліфікації НТУ «ХПІ» (2013);
  • посвідчення про підвищення кваліфікації в Регіональному інституті безперервної освіти федерального державного бюджетного освітнього закладу Вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013);
  • сертифікат учасника VI Російської літній школі з економіки праці для дослідників і викладачів Національного дослідницького університету Вищої школи економіки RSSLE-2012 (2012).
 • про успішне проходження курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz (2013);
  • “Методологія і технологія сучасного аналізу даних на STATISTICA» від компанії StatSoft Russia (2014);
  • «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» корпорації Парус (2013);
  • «1С: Управління торгівлею для України» інформаційно-довідкового центру Астер-Консалтінг (2013).
 • сертифікат з бізнес англійського
  • Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Business English) (Entry 3, В1).

Стипендії та нагороди

2012 грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в конкурсі “Науково-педагогічний старт”.

Print Friendly, PDF & Email
2 064