Яценко Роман Миколайович


Яценко Роман Миколайович

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail roman.yatsenko@hneu.net

Send message @YaRo_Kharkiv


Linkedin profile

Про себе

Керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця, технічний секретар науково-практичної міжнародної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (з 2010 р.). Ініціатор і головний розробник у минулому сайту кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

2016‑по т.ч. керівник відділу електронних засобів навчання Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2010‑по т.ч. доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2008‑2010 старший викладач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
2006‑2008 викладач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
2003‑2006 аспірант кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету

2007 захист кандидатської дисертації «Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища» у спеціалізованій
вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю
«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
1998‑2003 Харківський державний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Інформаційні управляючі
системи», диплом спеціаліста, кваліфікація аналітика комп’ютерних систем

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Web-технології
 • Економетрика
 • Електронна комерція
 • Інформатика
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Методи і моделі машинного навчання на мові програмування Python
 • Моделювання методами нейронних мереж
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Прикладні алгоритми математичного моделювання
 • Технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
 • Тренінг “Підвищення персональної продуктивності”

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • моделі адаптивного управління навчальним процесом в системах дистанційного навчання
  • моделювання цінової політики підприємства
  • інформаційні системи і технології в управлінні
 • поточні інтереси
  • уніфіковані системи створення навчального контенту
  • економіко-математичне моделювання в системах електронної комерції
  • мультимедійні та освітні дистанційні системи
 • інший дослідницький досвід
  • нейромережеві методи і методи машинного навчання в економічному моделюванні
  • імітаційне моделювання фінансових потоків на макрорівні

Публікації

Загальна кількість публікацій – 94. З них наукових – 61, зокрема 11 монографій. Навчально-методичних – 33, з них 4 навчальних посібники (2 з грифом МОН)

Монографії

 1. Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография / Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. — Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – 368 с.
 2. Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.:ФЛП «Павленко А.Г.», 2010. – 280 с.
 3. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е.И. Шохина. — М.: Научные технологии, 2013. – 528 с. (с.484-493)
 4. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 с. (с.87-100)
 5. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под ред. докт. экон. наук., проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604 с. (с. 505-522)
 6. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015. – 512 с. (с. 374-385)
 7. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. (с. 139-152, 354-365)
 8. Моделирование процессов управления в информационной экономике / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 420 с. (с. 316-325)
 9. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 676 с. (с. 195-213)
 10. Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 452 с. Русск. яз., укр. яз., англ. яз. (с. 387-405)
 11. System analysis and modeling of control processes / Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, 2020

Статті та тези у фахових журналах і збірниках

 1. Яценко Р.Н. Анализ составляющих ценовой политики предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 197. В 5 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 698-704.
 2. Яценко Р.Н. Механизм формирования ценовой политики предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 199. В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 333-338.
 3. Яценко Р.Н. Применение системного подхода для анализа ценовой политики // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 202. В 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 696-700.
 4. Яценко Р.Н. Модель выбора ценовой стратегии предприятия // Економіка розвитку. – 2006. – №3. – С. 62-66.
 5. Яценко Р.Н. Анализ развития деревоперерабатывающей отрасли как фактора, влияющего на ценовую политику предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 215. В 4 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 1064-1069.
 6. Яценко Р.Н. Комплекс моделей прогнозирования факторов состояния рынка при формировании ценовой политики предприятия // Бизнес Информ. – 2006. – №8. – С. 85-92.
 7. Яценко Р.Н. Модель определения степени влияния факторов на выбор ценовой стратегии // Комунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Выпуск 71. – Киев: «Техніка», 2006. – С. 274-281.
 8. Яценко Р.Н. Взаимосвязь моделей формирования ценовой политики предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 213. В 6 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 1083-1090.
 9. Яценко Р.Н. Анализ составляющих ценовой политики предприятия // Матеріали Vвсеукраїнської науково-практичної конференції „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 220-221.
 10. Яценко Р.Н. Анализ развития деревоперерабатывающей отрасли как фактора, влияющего на ценовую политику предприятия // Матеріали Iміжнародної науково-практичної конференції „Європейська наука XXIстоліття: стратегія і перспективи розвитку-2006”. Том 8. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006 – С. 63-65.
 11. Яценко Р.Н. Модели прогнозирования положения предприятия на рынке // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем» – Дніпропетровськ: Системні технології, 2007 – С. 54-56.
 12. Яценко Р.Н. Модели оценки, анализа и прогнозирования положения предприятия на рынке // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2008. – №3, с.25-30.
 13. Яценко Р.Н., Заруба Ю.В. Модель выбора маркетинговой стратегии предприятия // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2009. – №2(2), с.147-150.
 14. Яценко Р.Н. Современные информационные технологии поддержки дистанционного обучения // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»– Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009 – 248 с.
 15. Гурьянова Л.С., Беседовский А.Н., Яценко Р.Н. Модели государственного регулирования диспропорций в развитии финансовых систем // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст]: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.): у 2 т. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 1 – 182 с.
 16. Яценко Р.Н., Прокопович С.В. Методы решения задач математического программирования больших размерностей // Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції (8-9 жовтня 2009 р. м. Харків)– Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009 – 295 с.
 17. Клебанова Т.С., Яценко Р.Н. Особенности и опыт внедрения информационных технологий в управление кафедрой // Економіка розвитку. Науковий журнал. №1, 2010. Харків, ХНЕУ, 2010. – 104с.
 18. Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Яценко Р.Н. Адаптивная система дистанционного обучения // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2010. – №4(2), с.174-178.
 19. Яценко Р.Н., Заруба Ю.В. Графоаналитическая модель оценки результатов финансовой деятельности предприятия // Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»– Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2010– 264 с.
 20. Клебанова Т.С., Захарова О.В., Яценко Р.Н. Мультимедийные образовательные системы : опыт внедрения // Information modelso f knowledge – Kiev, Ukraine– Sofia, Bulgaria, 2010 – 470 pp.
 21. Клебанова Т.С., Яценко Р.Н., Яценко В.В. Современные информационные технологии в управлении кафедрой // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.)– Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010 – 285 с.
 22. Яценко Р.Н., Фастивец В.Т. Модели оценки прибыльности и ценности клиента // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали IIміжнародної науково-практичної конференції – Харк. нац. акад. міськ. госп.– Х.: ХНАМГ, 2010 – 436 с.
 23. Яценко Р.М. Системи організації групової роботи в управлінні кафедрою // Тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 7-9 квітня 2011 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2011 – 320 с.
 24. Клебанова Т.С., Яценко Р.Н. Информационные технологии в управлении кафедрой // Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки: Тези доповідей I міжнародної науково-практичної конференції 14-16 травня 2011 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2011 – 224 с.
 25. Прокопович С.В., Яценко Р.М. Підвищення прогностичних та аналітичних властивостей систем структурних рівнянь на основі параметричної адаптації // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2011. – №6, с.105-109.
 26. Клебанова Т.С., Грачов В.І., Зима О.Г., Яценко Р.М., Баликов О.Г. Системи організації групової роботи в управлінні кафедрою ВНЗ // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2011. – №5(2), с.92-95.
 27. Яценко Р.М., Полевич О.В. Методи і моделі колаборативної фільтрації в онлайн-сервісах // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 9-10 квітня 2012 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012 – 72 с. (с.342-343)
 28. Отенко В.И., Клебанова Т.С., Яценко Р.Н. Адаптивное управление коммуникацией в системах дистанционного обучения // Актуальні проблеми розвитку електронної освіти у вищій школі. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції 18-20 травня 2012 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012 – 136 с. (с.90-93)
 29. Яценко Р.Н., Полевич О.В. Адаптивное управление коммуникацией в системе дистанционного обучения Chamilo // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2012. – №7, с.231-234.
 30. Яценко Р.Н. Методы управления коммуникацией в системах дистанционного обучения // Инновационные и информационные технологи в развитии бизнеса и образования: Тезисы докладов I международной научно-практической конференции 20-21 ноября 2012 г. – М.: ММФБШ, 2012 – 110 с. (с.103-105)
 31. Гурьянова Л.С., Яценко Р.Н. Концептуальная модель разработки сценариев финансового управления развитием регионов // Актуальные проблемы математического моделирования в финансово–экономической области: Cборник научных статей. Выпуск 12. – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2013 – CD.
 32. Яценко Р.Н., Балыков А.Г. Имитационная паутинообразная модель ценообразования с запаздывающим предложением // Проблеми економіки. – 2013. – №3, с.352-358.
 33. Клебанова Т.С., Яценко Р.Н. Опыт внедрения систем дистанционного обучения в учебный процесс // Стратегия развития высшего профессионального образования в России: в 3 ч. Ч. 2: материалы ежегодной научно-методической конференции и выездных заседаний учебно-методических советов УМО по специальностям (профилям подготовки) «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Анализ и управление рисками» / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.пед.н. Н.Л. Гунявиной. – М.: Финансовый университет, 2014. – 256 с. (с. 153-162)
 34. Yatsenko R., Balykov O. Modelling methods for company’s information flows // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 3-12 квітня 2014 р. – Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 184 с. (с. 111-117)
 35. Яценко Р.М., Яценко В.В. Тенденції розвитку відкритих онлайн-курсів // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали VІІ міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 2-10 квітня 2015 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 186 с. (с. 143-147)
 36. Яценко Р.М. Аналіз основних компонент онлайн-курсів // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 138 с. (с. 87-91)
 37. Яценко Р.М., Гороховатський О.В. Трирівнева модель персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця в програмному середовищі Moodle // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали IX міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 7-8 квітня 2017 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 212 с. (с. 133-136)
 38. Яценко Р.М., Гонтар Д.С., Баликов О.Г. Using interactive learning tools of the Moodle system in the process of teaching the discipline «Financial management in a bank» // Управління розвитком. – 2017. – №1-2, с.64-73.
 39. Яценко Р.М., Баликов О.Г. Комплекс моделей управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 191–197.
 40. Яценко Р.М. Підходи до формування адаптивної траєкторії навчання // Матеріали науково-практичної конференції «Економічний ровиток і спадщина Семена Кузнеця»: тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 356 с.
 41. Яценко Р.М., Заржецький В.І., Святаш Д.В. Аналіз підходів до розробки адаптивних моделей оцінювання знань // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 224 с. (с. 160-164)
 42. Яценко Р.М., Святаш Д.В. Підходи до оцінки якості електронних навчальних курсів // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: реалії та перспективи» (12 грудня 2018 р., м. Харків) / Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018, 69 с. (с. 65-68)
 43. Yatsenko R. Personal learning systems as a means of student-centered learning // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 2018. – №9 (83). – C. 359–368.
 44. Яценко Р.М. Подходы к формированию образовательного контента // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 11-12 квітня 2019 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. – Назва з тит. екрана.
 45. Яценко Р.М., Баликов О.Г. Оптимізація функціональної структури бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії // Development Management, 2019, 5(1), 35-50. doi:10.21511/dm.5(1).2019.04.
 46. Vitalina O. Babenko, Roman M. Yatsenko, Pavel D. Migunov, Abdel-Badeeh M. Salem. MarkHub Cloud Online Editor as a modern web-based book creation tool // Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 7 th Workshop CTE 2019, Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019, CEUR-WS.org, online.
 47. Святаш Д.В., Яценко Р.М. Комплексна модель рейтингу електронних курсів в системі Moodle // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. – Назва з тит. екрана.
 48. Yatsenko R. Cloud online WYSIWYM-editor for the educational content development // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. – Назва з тит. екрана.
 49. Lidiya Guryanova, Roman Yatsenko, Nadija Dubrovina, Vitalina Babenko. Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications // Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications, Proceedings of the Workshop on the XII International Scientific Practical Conference Modern problems of social and economic systems modelling (MPSESM-W 2020), Kharkiv, Ukraine, June 25, 2020, CEUR-WS.org, online.

Навчальні посібники

 1. Математичні методи і моделі ринкової економіки: Навчальний посібник. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 456 с.
 2. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / Клебанова Т.С., Раєвнєва О.В., Прокопович С.В., Степуріна С.О., Яценко Р.М., Чуйко І.М. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 352 с.
 3. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник / Р.М. Яценко, І.В. Ніколаєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с.
 4. Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посібник / [Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, Р.М. Яценко, С.В. Прокопович, О.А. Сергієнко]. – мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – : іл. – Загол. з титул. екрану.

Навчально-методичні розробки

 1. Інформаційні системи в логістиці : конспект лекцій. – Х: Вид. ХНЕУ, 2009. – 100 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання практичних і індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів спец. 6.050100 «Економічна теорія», «Оподаткування» денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2007. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економетрія» для студентів спец. 6.050100 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2007. – 32 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» денної форми навчання. Частина 1. – Х: Вид. ХНЕУ, 2008. – 44 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» денної форми навчання. Частина 2. – Х: Вид. ХНЕУ, 2008. – 48 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2008. – 76 с.
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в логістиці» для студентів спеціальності 8.050208 денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2009. – 24 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2010.
 9. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Прикладна статистика» та спеціалізації «Оподаткування» денної форми навчання. – Х: Вид. ХНЕУ, 2009.
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 48 с.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Прикладна економіка» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 32 с.
 12. Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання методами нейронних мереж» для студентів спеціальності «Прикладна економіка» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 28 с.
 13. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання методами нейронних мереж» для студентів спеціальності «Прикладна економіка» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 48 с.
 14. Методические рекомендации и задания к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «Экономико-математическое моделирование» для студентов-иностранцев отрасли знаний «Экономика и предпринимательство» дневной формы обучения. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2011. – 128 с.
 15. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 56 с.
 16. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів спеціальності 8.000011 «Прикладна економіка» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 48 с.
 17. Методические рекомендации и задания к выполнению индивидуального учебно-исследовательского задания по учебной дисциплине «Эконометрика» для иностранных студентов отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» дневной формы обучения. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2012. – 76 с.
 18. Методические рекомендации и задания к выполнению индивидуального учебно-исследовательского задания по учебной дисциплине «Оптимизационные методы и модели» для иностранных студентов отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» дневной формы обучения. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2012. – 52 с.
 19. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 68 с.
 20. Робоча програма навчальної дисципліни «Web-дизайн» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 28 с.
 21. Робоча програма навчальної дисципліни «Прикладні алгоритми математичного моделювання» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 28 с.
 22. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 48 с.
 23. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі: Оптимізаційні методи та моделі» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 52 с.
 24. Робоча програма навчальної дисципліни “Електронна комерція” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання : [Електронне видання]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 51 с.
 25. Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних” для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання : [Електронне видання]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 63 с.
 26. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні” для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” всіх форм навчання : [Електронне видання]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 137 с.
 27. Електронна комерція: робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронне видання] / уклад. Р. М. Яценко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 11 с.
 28. Методи і моделі машинного навчання на мові програмування Python : робоча програма навчальної дисципліни для студентів освітньої програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. Р. М. Яценко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 9 с.
 29. Дослідження операцій та методи оптимізації. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. С. В. Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець [та ін.]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (10,2 МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 61 с. – Загол. з титул. екрану.

2018-2019 «Розробка комплексу моделей управління в умовах цифрової економіки» (номер держреєстрації 0118U000810)
2018‑2019 «Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі» (номер держреєстрації 40/2017-18)
2017‑2019 «Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління» (номер держреєстрації 53/2016-18)
2014‑2015 «Ефективність інформаційних систем управління ресурсами підприємств» (номер держреєстрації 0115U000059)
2012‑2013 «Моделювання механізму оцінки, аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів» (номер держреєстрації
0112U007636)
2010‑2012 «Моделі прийняття рішень в розподілених системах» (номер держреєстрації 0109U008006)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації
0103U000462)

Профіль в Google Академія

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету, випускна робота на тему «Використання ППП Statistica для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни МЕСД» (2007)
  • Регіональний інститут безперервної освіти федеральної державної бюджетної освітньої установи Вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013)
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти), випускна робота на тему «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за дисципліною Електронна комерція» (2018)
 • про успішне проходження курсів
  • «ПАРУС-ПРЕДПРИЯТИЕ 7.40» корпорації Парус (2011)
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz (2013)
  • «Як створити масовий відкритий онлайн-курс» платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (2016)

Стипендії та нагороди

2009 Переможець IV обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини” за напрямом суспільно-економічні науки
2017 Почесна грамота Департаменту освіти Харківської міської ради
2018 Грамота Міністерства освіти і науки України

 


Print Friendly, PDF & Email
5 555