Полякова Ольга Юріївна


Полякова Ольга Юріївна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри, зав. сектором макроекономічного аналізу та прогнозування Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України

Send e-mail polya_o@ukr.net

Academia.edu Профіль на Academia.edu

Про себе

Член Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики та Міжнародної спільноти системної динаміки, керівник секції міжнародних науково-практичних конференцій «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем».

2012‑по н.д. науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку НАН України; доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (за сумісництвом).
1995‑2012 викладач, доцент кафедри економічної кібернетики (до 1997 р. кафедри економіко-математичних методів) Харківського національного економічного університету (з 2013 р. – Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця)
1992‑1993 інженер-програміст у Харківському державному університеті.

2010 присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики
1997 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – «Економіко-математичні методи та моделі», на тему «Моделі оцінки якості організаційних структур виробничо-економічних систем»
1993 вступ до аспірантури Харківського державного університету.
1992 Харківський державний університет, спеціальність «Прикладна математика»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Моделі економічної динаміки;
 • нелінійні моделі економічної динаміки;
 • прикладна теорія ігор;
 • моделювання економіки;
 • імітаційне моделювання;
 • дослідження операцій;
 • нечіткі множини та нечітка логіка;
 • моделювання банківських систем;
 • моделі екологічно-економічних систем;
 • дискретний аналіз;
 • математичне програмування.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • Головне направлення
  • моделювання макроекономічних процесів;
  • методи аналізу, оцінки та розробки економічної політики.
 • поточні інтереси
  • моделювання регіональної економіки;
  • моделювання кризових та циклічних процесів;
  • методи оцінки та моделювання тіньової економіки;
  • моделювання міждержавної взаємодії.
 • інший дослідницький досвід
  • моделі прийняття рішень в умовах конфлікту;
  • моделювання розвитку окремих галузей;
  • моделювання інноваційних процесів.

Наукова школа

Під керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації за спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці:

 • Карпец О.С. Моделі управління інноваційною діяльністю регіону, 2009;
 • Гольтяева Л.А. Моделі управління фінансовими ризиками підприємства, 2012;
 • Кулешова Н. В. Моделі формування маркетингової стратегії туристичного підприємства, 2013.

Публікації

Усього 150 наукових і науково-методичних робіт, з яких монографій – 10, навчальних посібників – 10, у наукових видавництвах України й інших держав – 58, з яких 2 у видавництві, які включено до міжнародної науковометричної бази Scopus та Web of Science.

Монографії

 1. Полякова О.Ю., Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. – 220 с.
 2. Полякова О.Ю., Шликова В.О. Визначення факторів, що впливають на розвиток зовнішньої торгі-влі в інтеграційних об’єднаннях // Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збу-ту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. техн. наук, проф. І. Ю. Матюшенка – Х. : ВД «ІН-ЖЕК», 2014. – C. 71-80.
 3. Булкін С.М., Полякова О.Ю. Анализ взаимодействия финансового кризиса и кризиса в реаль-ном секторе экономики // Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми : Монографія / За заг. редакцією Соловйова В.М. – Одеса, Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С.111-131.
 4. Моделювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Сумської області) / А.О.Єпіфанов, М.О.Кизим, С.М.Козьменко, Г.О.Пересадько, О.Ю. Полякова, М.Г.Громико, О.О.Коновалов, Т.А.Васильєва, О.Мерхо. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 160 с.

Навчальні посібники

 1. Клебанова Т.С., Полякова О.Ю., Чернова Н.Л., Чаговець Л.О., Панасенко О.В.Дослідження операцій. – Х.: Вид. ХНЕУ ім.. С.Кузнеця, 2013. – 180 с.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до Scopus, Web of Science

 1. Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society // British Journal of Economics, Management & Trade, 2016. – V.13. Is. 2. – P. 1-24. DOI : 10.9734/BJEMT/2016/24812. (Web of Science) Impact Factor: 1,599

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до наукометричних баз

 1. Полякова О.Ю., Шликова В. О.Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контекс-ті розширення Європейського Союзу // Проблеми економіки. – № 1. –2014. – С. 330 – 336.
 2. Полякова О.Ю., Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б Підходи до експрес- і фундаментальної діаг-ностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів // Бізнес Інформ. – № 6. – 2014. – С. 52 – 57..
 3. Полякова О.Ю., Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системи випереджальних індикаторів // Проблеми економіки 2014. – № 4. – С. 220 – 228.
 4. Булкін С. М., Полякова О.Ю. Формування конкурентної стратегії комерційного банку на ос-нові методології теорії ігор// Бізнес Інформ. – № 12. – 2013. – С. 115–119.
 5. Гольтяєва Л. А., Полякова О.Ю. Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства // Бізнес Інформ. – 2013. – № 6. – C. 106 – 110.
 6. Омаров Ш. А. О., Полякова О.Ю. Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів країни на основі імпульсних процесів // Проблеми економіки. – № 4. – 2012. – С. 228 – 231.
 7. Жураковська А.В., Полякова О.Ю. Розрахунок обсягів тіньового сектора в економіці регіону за причинами виникнення // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4. – С. 97-99.
 8. Гольтяєва Л.В., Полякова О.Ю. Оцінка доцільності витрат на антиризикові заходи // Пробле-ми економіки. – 2012. – № 2. – С. 51-54.
 9. Гольтяева Л. А., Полякова О.Ю. Методи багатомірного статистичного анализу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників // Бізнес Інформ. – 2012. – № 6. – С. 92–96.
 10. Полякова О.Ю., Мерхо О, Шликова В.О. Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу // Бізнес Інформ. – 2012. – № 6. – С. 175-178.
 11. Полякова О.Ю., Чуйко І.М.Дистанционное образование: взгляд изнутри // Бізнес Інформ. – 2012. – № 8. – С. 245-247.
 12. Кулешова Н. В., Полякова О.Ю. Модель нечіткої класифікації конкурентів туристичних підприємств // Бізнес Інформ. – 2011. – №5, Т.1. – С. 154 – 157.
 13. Полякова О.Ю., Чуйко И. М., Гольтяева Л. А.Механізм оцінки фінансового ризику підприєм-ства // Бізнес Інформ. – 2011. – №5, Т.2. С. 21 – 22.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Полякова О.Ю.Підходи до прогнозування розвитку паливно-енергетичної промисловості // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. 2015. – № 1 (25). – С. 31-43.
 2. Полякова О.Ю., Гусєв Ю.В., Вещипан О.О.Оцінка динаміки неоднорідності регіонів України за валовим регіональним продуктом // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. 2015. – № 2. – С. 15-24.
 3. Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Моделирование вариантов децентрализации финансовых ре-сурсов // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. –Івано-Франківськ. 2014. – № 2 (24). – С. 63-72.
 4. Полякова О.Ю. Моделювання сценаріїв розвитку національного виробництва моторного па-лива // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. –Івано-Франківськ. 2014. – № 2 (24). – С. 42-51.
 5. Проноза П.В., Полякова О.Ю. Анализ взаимосвязей патологических кризисных процессов в реальном секторе экономики Украины // Моделювання регіональної економіки: збірник науко-вих праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – № 1 (12). – С. 219-238.
 6. Пузырь В.Г., Чернова Н.Л., Полякова О.Ю. Моделирование локомотивной составляющей се-бестоимости железнодорожных перевозок // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту, Харків. – 2012. – Вип. 132. – С. 28-32.

Статті і тези у наукових виданнях інших держав, які включені до науковометричних баз

 1. Ivanova O.Yu., Polyakova O.Yu. Tax aspects of financial resources decentralization // Journal of Tax Reform. – 2016. – V. 2, № 3. – P. 25-42.
 2. Кизим Н.А., Полякова О.Ю., Проноза П.В. Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики // Известия Иркутской государственной экономиче-ской академии. – 2014. – № 1 (93). – С. 110-120.

Тези конференцій

 1. Полякова О.Ю., Шликова В.О.Модель впливу потенціалу на результати інноваційної діяльно-сті // Тези доповідей 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспромо-жність та інновації: проблеми науки та практики», 18-19 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 268-271.
 2. Полякова О.Ю. Модель інноваційної діяльності промисловості Харківської області // Тези до-повідей 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інно-вації: проблеми науки та практики», 14-15 листопада 2014 р. – Харків, 2014. – С. 195-197.
 3. Полякова О.Ю., Кулєшова Н.В., Чуйко І.М. Использование средств дистанционного обучения в организации самостоятельной работы студентов // Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки: Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 14-16 травня 2011р. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С.91-93.
 4. Гольтяєва Л.В., Полякова О.Ю. Розподілення зон дії фінансових ризиків підприємства в по-точному та перспективному періоді Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 грудня 2011р.: у 2-х ча-стинах. Ч.1. – Одеса: «Центр економічних досліджень та розвитку». – С.43-46.
 5. Полякова О.Ю., Сергиенко Е.А. Модели теории катастроф в исследовании динамики разви-тия социально-экономических систем // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2011р. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С.274-276.

2010‑2012 “Моделі прийняття рішень в розподілених системах” (номер державної реєстрації – 0109U008006)
2005‑2007 “Системи раннього попередження та антикризового управління” (ПАО “Турбоатом”)
2003‑2005 “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації – 0103U000461)

Профіль в Google Академії

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • Свідоцтво щодо підвищення кваліфікації Пермського державного національного дослідницького університету, програма “Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація”, сертифікат компанії “Прогноз”, направлення «Веб-інструмент моделювання та прогнозування Prognoz Platform» (2013);
 • Свідоцтво щодо підвищення кваліфікації, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Харківського національного економічного університету, направлення “Модульні технології побудови програм навчання”, “Сучасні технології інтерактивного навчання”, “Тренінг по інформаційним технологіям навчання” (2007);
 • Свідоцтво щодо проходження навчання в рамках «Харківської міської комплексної Програми розвитку підприємництва на 2003-2004 рр.» за підтримки Харківської міської ради, направлення «Механізм кредитування підприємницької діяльності» (2004).

Стипендії та нагороди

2011 Почесна грамота Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України
2010 Почесна грамота Харківської міської ради
2009 Почесна грамота Дзержинської районної ради м. Харкова

Print Friendly, PDF & Email
1 400