Чернова Наталя Леонідівна


Чернова Наталья Леонидовна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail chernovchumak@mail.ru

Про себе

Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії».

2012‑по т.ч. доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, куратор спеціалізації «Економічна кібернетика»
2005‑2012 доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
2003‑2005 викладач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету

1994‑1999 Харківський державний економічний університет, кваліфікація економіста за спеціальністю «Економічна кібернетика», диплом з відзнакою
1999‑2002 аспірантура ХДЕУ
2003 захист кандидатської дисертації за спеціальністю «економіко-математичне моделювання»
2006 вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Методи оцінки економічної безпеки
 • Дослідження операцій
 • Економетрія
 • Економіко-математичне моделювання

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • методи оцінки та прогнозування безпеки соціально-економічних систем
 • поточні інтереси
  • діагностика та прогнозування стану економічних систем за допомогою прихованої марківської моделі;

Публікації

Автор понад 40 наукових праць (в тому числі співавтор в 10 монографіях); більше 60 навчально-методичних розробок (у тому числі 2 навчальних посібники)

Монографії

 1. Чернова Н.Л. Использование алгоритма фильтрации Калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов // Моделирование  поведения  хозяйствующих  субъектов  в условиях изменяющейся рыночной среды/ Под ред. докт. экон. наук, проф.  В.С.  Пономаренко,  докт.  экон.  наук,  проф.  Т.С.  Клебановой.  – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. – С. 153-165. – Русск. яз., укр. яз., англ. яз.
 2. Чернова Н.Л., Мілов О.В. Оцінка та аналіз ресурсної компоненти соціально-економічної безпеки міжрегіональних угруповань держав на прикладі Європейського Союзу// Прикладные  аспекты  моделирования  социально-экономических  систем /  Под  ред.  докт.  экон.  наук,  проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015.
 3. Захарова О.В., Чернова Н.Л. Деякі підходи до управління інноваційною складовою економічної безпеки ВНЗ// Моделирование организационного развития: сборник докладов круглого стола (Москва, 10-11 апреля 2014 г.) / под ред. И.Н. Дрогобыцкого, В.П. Невежина. – М.: Научные технологии, 2014. – 296 с.
 4. Милов А.В., Милевский С.В., Полякова О.Ю.,Чернова Н.Л. Оценка производительности индивидуального ЛПР с ограниченной рациональностью// Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика/Под. ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. Бердянск: ФЛП Ткачук А.В.. ,2014. – 604с., с536-553.
 5. Чернова Н.Л., Полякова О.Ю., Чуйко И.М. Инновационный подход к организации технического обслуживания и ремонта локомотивов// Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е.И. Шохина. — М.: Научные технологии, 2013. – 528 с.
 6. Чернова Н.Л. , Отенко И.П. Анализ и оценка угроз экономической безопасности регионов методами многомерного анализа// Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 с. – С.87-100
 7. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Чернова Н.Л., Зима А.Г. Модели оценки и анализа цикличности развития экономической системы// Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.-592с.
 8. Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая безопасность региона: оценка, анализ, прогнозирование: Монография. Харьков: ИД «ИН-ЖЕК», 2004. – 144 с.

Навчальні посібники

 1. Клебанова Т.С., Полякова О.Ю., Чернова Н.Л., Чаговець Л.О., Панасенко О.В. Дослідження операцій: навчальний посібник. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2013. – 180 с.

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до наукометричних баз

 1. Chernova N. Polyakova O. Banking system variables as indicators of economy state: diagnosis and forecasting / N. Chernova, O.Polyakova // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 138 с. –C. 92-96. – Укр. мова, рос. мова, англ. мова.
 2. Чернова Н. Л. Прогнозирование неравномерности развития стран ЕС // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» 26–28 травня 2016 року. Тези доповідей учасників конференції.
 3. Милов А.В., Милевский С.В., Чернова Н.Л. Модели координации управленческих решений в цепях поставок// Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали VІІ міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 2-10 квітня 2015 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 186 с.
 4. Чернова Н.Л. Оценка и анализ параметров производственной функции для Украины и стран Европейского союза// Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики, 22-23 травня 2015 року, м. Харків . С.488-490
 5. Захарова О.В., Чернова Н.Л. Перспективы внедрения инновационных технологий в образовательный процесс // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 3-12 квітня 2014р. Бердянск: ФЛП Ткачук А.В., 2014.
 6. Пузырь В.Г., Полякова О.Ю., Чернова Н.Л. Моделирование локомотивной составляющей себестоимости железнодорожных перевозок// Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Випуск 132.- Харків, 2012.- с.28-32.
 7. Прокопович С.В.,Чернова Н.Л. Практика использования различных моделей тестовых заданий в учебной дисциплине «Оптимизационные модели и методы»// Актуальні проблеми розвитку електронної освіти у вищій школі: Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конфернції 18-20 травня 2012р.- Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.- 136с.
 8. Чернова Н.Л. Прогнозирование фазы развития экономической системы на основе скрытой марковской модели// Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конфернції 9-10 квітня 2012 р. – ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.- 72 с.Електронний додаток до матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференціїС.210-212.

Статті та тези в наукових виданнях інших країн, включені до наукометричних баз

 1. Chernova N., Polyakova O. Diagnosis and forecasting economy state with hidden markov model / N. Chernova, O. Polyakova // East European Scientific Journal. – 2016. – No 7. – P. 112-116.
 2. Chernova N. Models of socio-economic safety estimation for politico-economic unions. // Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22. 2016. Bratislava. – 2016– 142p. – P. 48-51.

2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії» (номер держреєстрації 0110U004306);
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000461);

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage) – Grade A (Level C1)

Підвищення кваліфікації

 • 2007 – курси підвищення кваліфікації (модульні технології побудови освітніх програм; сучасні технології інтерактивного навчання) – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ХНЕУ
 • 2013 – курси підвищення кваліфікації (математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація) – Регіональний інститут безперервної освіти Пермського державного національного дослідницького університету
 • 2013 – курси підвищення кваліфікації (система знань – нова парадигма управління Внз; системологічні основи управління освітніми процесами; електронні офісні системи) – Центр післядипломної освіти ХНЕУ
 • 2015 – курси підвищення кваліфікації (методики викладання економічних дисциплін англійською мовою) – відділ заочного, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 

Print Friendly, PDF & Email
1 251