Економічна кібернетика (магістратура)

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА»

Керівник магістерської програми: КЛЕБАНОВА ТАМАРА СЕМЕНІВНА

У сучасних швидко мінливих ринкових умовах, коли попит та пропозиція вимагає від економічної системи здатності до швидкої перебудови, необхідність у фахівцях, що вміють аналізувати, прогнозувати і приймати вірні та обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням аналізу динаміки ринку різко зростає. Такі фахівці повинні мати знання в галузі економіки, аналізу і дослідження поведінки економічних систем, теорії і практики прийняття рішень, моделювання розвитку ринку, менеджменту, маркетингу, господарсько-правових відносин.

Магістерська програма «Економіко-математичне моделювання» – це синтез трьох складових: економіки, математики та інформатики. Аналіз і прогнозування економічних процесів здійснюється на основі сучасних математичних моделей, що реалізовуються за допомогою інформаційних технологій.

Актуальність розвитку системи підготовки магістрів в рамках програми «Економіко-математичне моделювання» виникає з урахуванням зростаючих потреб виробничих та господарських структур, органів місцевого та державного управління, навчальних закладів у фахівцях, які вміють здійснювати комплексний аналіз економічної діяльності підприємства; розробляти економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства; формувати заходи щодо економічного розвитку підприємства; визначати резерви економічного розвитку підприємства; оцінювати економічну ефективність впровадження нової техніки та технології; визначати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт; обґрунтовувати планові рішення; прогнозувати економічно-господарську динаміку виробничих та господарських структур.

Навчання магістрів спрямоване на проведення теоретичних та практичних досліджень в завданнях моделювання та оптимізації економічних систем, а також в галузі інформаційно-аналітичного управління економічними процесами: потокових методів моделювання, прогностичного моделювання економічних процесів, динамічного моделювання стратегії розвитку підприємств, інтелектуального обчислення та аналізу даних за допомогою баз знань тощо.


Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати в різних галузях економіки і будуть забезпечувати вдосконалення систем управління на підставі сучасних методів економіко-математичного моделювання, бізнес-аналітики з застосуванням інформаційних та Internet-технологій.

Підготовка магістра по цій програмі спрямована на:

 • вирішення задач розвитку здібностей студентів до застосування економіко-математичних методів і інформаційних технологій у бізнесі;
 • застосування математики і інформатики в бізнесі;
 • науково обґрунтованого прогнозування; використання сучасних програмних засобів у своїй діяльності;
 • застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання в області мікро- і макроекономіки, бухгалтерського обліку, фінансової, кредитної, страхової, банківської та зовнішньоекономічної діяльності;
 • вирішення проблем в області управління та економіки підприємства;
 • ефективного дослідження ринку та системи ціноутворення;
 • сполучення теорії і практики в прийнятті рішень на основі інформаційних технологій;
 • ефективного використання комп’ютерної техніки в будь-якій сфері діяльності;
 • набуття знань і практики в області створення інформаційних технологій;
 • професійного знання систем мережевого інформаційного обслуговування.


Загально-професійні:

 • здатність здійснювати ефективний аналіз функціонування й розвитку суб’єкта управління, формувати систему найбільш актуальних завдань управління;
 • уміння формулювати генеральну мету управління економічною системою та здійснювати її декомпозицію;
 • здатність до розробки комплексів економіко-математичних моделей, що підтримують процеси прийняття управлінських рішень;
 • уміння формувати інформаційні вимоги до розв’язуваного завдання керування, використати інформаційні технології при розробці економіко-математичної моделі, формуванні рішення і його реалізації;
 • здатність обґрунтовувати власну точку зору на розв’язуване завдання керування на основі використання методів наукового пізнання, математичного моделювання;
 • організовувати навчання персоналу.

Спеціалізовано-професійні:

 • застосовувати відомі методи моделювання динамічних систем різного рівня ієрархії на основі їх критичного осмислення із застосуванням сучасного програмного забезпечення та релевантної статистичної інформації;
 • прогнозувати найімовірніший перебіг процесів на перспективу та аналізувати й оцінювати можливі наслідки зміни явища;
 • розробляти стратегії розвитку економічних систем та окремих підсистем;
 • здійснювати аналіз та обґрунтування організаційної структури підприємства (установи);
 • розробляти та формувати системи підтримки прийняття управлінських рішень, оцінювати ефективність організаційної структури економічної системи;
 • розробляти моделі конфліктних ситуацій для задач тактичного і стратегічного управління;
 • здійснювати оцінку і аналіз ефективності і якості функціонування підприємства (установи, підрозділу);
 • розробляти превентивні заходи щодо можливих загроз сталому розвитку систем.


Концепція розвитку спеціальності націлена на вдосконалення системи підготовки фахівців в області проектування систем підтримки прийняття рішень. Головна мета розвитку спеціальності – підготовка висококваліфікованих магістрів з економічної кібернетики, які можуть працювати в різних галузях економіки і будуть забезпечувати вдосконалення систем управління виробничо-господарською діяльністю різних організацій в умовах невизначеності, ризику на основі застосування перспективних економіко-математичних методів та інформаційних технологій.

Навчальні дисципліни магістерської програми спрямовані на надання майбутнім фахівцям знань і умінь в організаційній, управлінській та науково-дослідної діяльності в області моделювання, аналізу, прогнозування діяльності підприємств та установ з використанням інформаційних технологій і новітніх програмних продуктів, виконання функцій аналітика в області мікроекономіки та макроекономіки, виробничої, фінансової, кредитної та зовнішньоекономічної діяльності, комплексного застосування засобів моделювання в задачах розробки соціально-економічних проектів, ефективного використання програмно-інформаційних комплексів і мереж в системах управління економічними об’єктами з урахуванням умов і специфіки розвитку національної економіки. Навчальні дисципліни програми враховують фактичні замовлення на кадрове забезпечення регіональних представництв провідних компаній, фінансових установ, промислових підприємств і науково-дослідних установ. Згідно навчальних планів передбачається проходження науково-дослідної практики, переддипломної практики. Науково-дослідна практика зумовлена необхідністю узагальнення, систематизації та вдосконалення теоретичних знань та закріплення практичних навичок, набутих при вивченні дисциплін, набуття навичок самостійної роботи з джерелами інформації, уміння проводити наукові дослідження і здійснювати їх апробацію результатів. При кафедрі діє постійний семінар з питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних систем, є складовою частиною академічного семінару Національної Академії наук України. Випускники магістерської програми можуть працювати економістами великих виробничих об’єднань; керівниками приватних фірм; менеджерами, бухгалтерами та фінансистами, інженерами-програмістами; викладачами вузів і коледжів. Підготовка фахівців ведеться як для підприємств Східного регіону і України в цілому, так і для інших країн світу. Це спеціалісти для управлінської, організаційної, планово-економічної та аналітичної діяльності в промисловості, торгівлі, сфері послуг, фінансової діяльності.

Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають значний досвід педагогічної та науково-дослідної роботи і забезпечують всі вимоги викладання дисциплін. У процесі навчання активно використовуються технічні засоби – презентації, навчальні фільми, сучасні програмні продукти: R-Mat-Lab+Simulink, MatCad, Statistica, EViews, Enterprise Architect, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BP Win, Delphi, VenSim, PowerSim, Arena, VisualProlog.

Одним з основних напрямків при підготовці магістрів є сприяння академічній мобільності студентів в області поглиблення знань перспективних методів економіко-математичного моделювання і інформаційних технологій. Студенти і випускники беруть активну участь у зарубіжних літніх школах, які проводяться на базі провідних Вузів, що навчаються на магістерських програмах, зокрема: University of Gothenburg (Sweden), Master Programme in International Administration and Global Governance; University of Warwick (United Kingdom), Master Programme in Economic Development and Growth, Lund University (Sweden); Université Lumière Lyon 2, Master 2 Recherche GAEXA «Game Theory, Experiments, Applied Econometrics».


Керівник програми: д.е.н., професор Клебанова Тамара Семенівна

Провідні лектори:

1. Навчально-методичне забезпечення ОПП
2. Інформаційне забезпечення ОПП


Print Friendly, PDF & Email
3 724