Економічна кібернетика

 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

КІБЕРНЕТИК – це системний аналітик, який не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але і дозволяє цю ситуацію передбачити і попередити. Дійсно, фраза: «Хто попереджений – той озброєний!» – це девіз фахівця-аналітика.

Економічна кібернетика – це синтез трьох складових: економіки, математики та інформатики. Аналіз та прогнозування економічних процесів кібернетик здійснює на основі математичних моделей, реалізованих за допомогою сучасних інформаційних технологій. Програма дає студентам можливість отримати обґрунтовану базову економічну підготовку, а математичні дисципліни та інформаційні технології забезпечують особливі системні навички, що дозволяють здійснювати оцінку, аналіз і прогнозування діяльності економічних систем в умовах ризику і невизначеності.

Таким чином, математика та інформатика – це тільки інструменти, за допомогою яких досягається поставлена мета – забезпечення стійкого економічного зростання, добробуту і процвітання.

А яка Ваша мета? Впевнені, що це – перспективна робота по закінченню навчання, що дає можливість заробляти, самореалізуватися і крокувати вгору по службових сходах. Спрямованість своєї майбутньої діяльності кожен студент вибирає “собі до душі” після третього курсу. Хтось хоче детально вивчати проблему фінансової стійкості комерційного банку, когось цікавлять проблеми управління економікою регіону, хтось хоче займатися формуванням податкових надходжень до бюджету, комусь здається цікавим проблема розробки та впровадження інноваційних проектів. Всі ці та інші напрямки допоможуть Вам освоїти викладачі кафедри економічної кібернетики.


Метою програми є підготовка фахівця в галузі формування та реалізації ефективних рішень соціально-економічних проблем на базі економіко-математичних методів, нових інформаційних технологій та обчислювальної техніки.


Безсумнівна перевага освіти за спеціалізацією «Економічна кібернетика» – це її УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. Ви зможете працювати всюди! Те, що Ви отримаєте – це можливість мислити системно: БАЧИТИ проблеми, ПЕРЕДБАЧАТИ проблеми, ВИРІШУВАТИ проблеми.

Програма спрямована на вивчення оптимальної поведінки економічних систем на макро і мікро рівнях, систем менеджменту, використання нових інформаційних технологій, захисту інформації, застосування новітнього математичного інструментарію в дослідженні економічних процесів.

Навчання здійснюється з використанням сучасних технологій дистанційного навчання та програмних продуктів: Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, @RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project, Project Expert, VisualProlog.


Ключові навчальні дисципліни спеціалізації:

 • Економічна кібернетика;
 • Дослідження операцій та методи оптимізації;
 • Економетрика;
 • Прогнозування соціально-економічних процесів;
 • Моделювання економіки;
 • Системи прийняття рішень;
 • Управління проектами інформатизації;
 • Імітаційне моделювання;
 • Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних;
 • Фінансова математика;
 • Методи оцінки економічної безпеки;
 • Моделі економічної динаміки;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні;
 • Теорія економічного ризику;
 • Актуальні проблеми моделювання економіки.


Компетентності з планування і прогнозування:

 • здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень;
 • обґрунтовувати застосування економіко-математичних моделей у розробці планових рішень;
 • здійснювати прогнозування розвитку економічної системи та окремих показників її функціонування;
 • здійснювати побудову сценаріїв розвитку економічних процесів;
 • розробляти стратегії розвитку економічних систем та окремих підсистем;
 • розробляти моделі поведінки споживачів та прогнозувати стан ринків;
 • розробляти моделі взаємодії виробників і споживачів та прогнозувати розвиток ринкової кон’юнктури;
 • розробляти рекомендації щодо організації планування і управління в економічних системах.

Організаційні компетентності:

 • здійснювати аналіз та обґрунтування організаційної структури підприємства (установи);
 • розробляти та формувати системи підтримки прийняття управлінських рішень;
 • оцінювати ефективність організаційної структури економічної системи.

Управлінські компетентності:

 • обґрунтовувати рішення щодо управління підприємством (установою, окремим підрозділом) в умовах невизначеності та конфлікту;
 • обґрунтовувати прийняття оптимальних рішень у сфері виробництва, організації ресурсного забезпечення;
 • розробляти програми оздоровлення підприємства;
 • розробляти рекомендації щодо оптимізації та удосконалення системи управління підприємствам (установою, підрозділам);
 • вміння приймати самостійно важливі управлінські рішення  в умовах обмеження часу;
 • розробляти моделі конфліктних ситуацій для задач тактичного і стратегічного управління;
 • здійснювати рейтингові оцінки та формування управлінських рішень на основі рейтингових оцінок;
 • розробляти імітаційні моделі діяльності економічних систем для прогнозування наслідків управлінських рішень.

Виконавчі компетентності:

 • здійснювати розв’язок завдань управління запасами;
 • здійснювати прогнозування макроекономічних чинників та оцінку їхнього впливу на діяльність підприємства, установи тощо;
 • будувати моделі багатокритерійних прийняття економічних рішень та здійснювати їх розв’язок;
 • складати алгоритми розв’язку складних завдань;
 • розробляти аналітичні доповіді, довідки щодо функціонування та розвитку економічної системи;
 • розробляти моделі оптимальної поведінки виробників.

Компетентності з контролю:

 • здійснювати комплексну оцінку економічної ситуації, стану об’єкту господарювання;
 • здійснювати оцінку і аналіз ефективності і якості функціонування підприємства (установи, підрозділу);
 • здійснювати моніторинг стану та діяльності економічної системи (підприємства, підрозділу, установи та інші.);
 • оцінювати рівень економічної безпеки підприємства, установи, макроекономічної системи;
 • розробляти попереджувальні заходи щодо відхилень у функціонуванні та розвитку економічних систем.


Фахівець з економічної кібернетики здатен працювати в наступних напрямах та сферах:

 • рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку;
 • надання фінансових послуг та грошове посередництво;
 • страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення;
 • бухгалтерський облік й аудит;
 • консультування з питань оподаткування;
 • діяльність головних управлінь (хед-офісів);
 • консультування з питань керування;
 • комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
 • надання інформаційних послуг;
 • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
 • веб-портали;
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.


Посади, що можуть займати бакалаври з економічної кібернетики:

 • Data Scientist/Analyst;
 • Професіонал з економічної кібернетики;
 • Математик-аналітик з дослідження операцій;
 • Економетрист;
 • Консультант з ефективності підприємництва;
 • Фахівець з економічного моделювання систем;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Аналітик з інвестицій;
 • Аналітик з кредитування;
 • Економіст;
 • Адміністратор бази даних;
 • Аналітик комп’ютерних систем;
 • Аналітик комп’ютерного банку даних;
 • Аналітик у сфері професійної зайнятості;
 • Аналітик ринку праці;
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Оглядач з економічних питань.


Бакалавр з економічної кібернетики має можливість продовжити навчання на освітньо-професійній програмі підготовки магістрів «Економічна кібернетика», міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють на факультеті інформаційних технологій.

 1. Презентація освітньої програми «Економічна кібернетика»

2. Випускники кафедри економічної кібернетики і системного аналізу

3. Вступ на основі повної загальної середньої освіти


Print Friendly, PDF & Email
16 265